منو

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

معرفی دوره های آمادگی آزمون برای سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت زبان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﻣﺪرك ﺑﺮاي آن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ  A1,A2,B1,B2,C1,C2 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که همگی از دوره های مهم آموزش زبان آلمانی می باشند. دوره های آمادگی آزمون سفارت برای ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ Schreiben, Sprechen, Lesen, Hören برگزار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ داراي 25 ﻧﻤﺮه اﺳﺖ. ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن A1 ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 65 ﻧﻤﺮه در ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ 60 از 100 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره های آمادگی آزمون سفارت ، آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ B1  ﮔﻮﺗﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ها جهت مهاجرت تحصیلی یا کاری می باشد.

آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪرك B1،  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ نموده ﮐﻪ در ادامه به ﺷﺮح آن می پردازیم.

نمونه سیلابس های تمرینی برای آمادگی آزمون سفارت

جلسه 1 Lesen 1,2 Lesen در ﺗﺎﯾﻞ 1 و 2 ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
جلسه 2 Lesen  3,4,5 در ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم  (Anzeige)  ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺪام متن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺪام تبلیغ است و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد.

در ﺗﺎﯾﻞ ﭼﻬﺎرم (ja oder nein) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻓﺮاد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ خیر.

·     در ﺗﺎﯾﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ رو ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﻓﺮق اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻞ 1 و 2 در این است ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

جلسه 3 Modeltest  lesen جهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان فقط برای تایل lesen سر کلاس انجام میدهیم.
جلسه4 Hören 1,2  ﺗﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ده ﺳﻮال ﻫﺴﺖ ﮐﻪ  هر جفت سئوالات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺴﺖ است. ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮال ﺻﺤﯿﺢ و دیگری ﻏﻠﻂ  می باشد. ﺗﮑﺴﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺮﮐﺪام دوﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﯾﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال، بصورت چک باکس است و جواب صحیح علامت میخورد.

جلسه 5 Hören 3,4 ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ است. ﻫﻔﺖﻋﺒﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ باید درست و غلط بودنشان را مشخص کنید. Hören اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸود.

ﺗﺎﯾﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮي ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را میشنوید و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ جمله های داده شده را چه شخصی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

جلسه 6 Modeltest  Hören جهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان فقط برای تایل  Hören سر کلاس انجام می دهیم.
جلسه 7 Schreiben 1 در ﺗﺎﯾﻞ اول ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ یک نامه دوستانه بنویسید و ﯾﮏ اﺗﻔﺎق روزانه را ﺑﺮایش ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهید.
جلسه 8 Schreiben 2 ﺗﺎﯾﻞ دوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮتان را پیرامون آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. غالبا در توضیحات سئوال  ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕر ذکر میشود ﮐﻪ در متن نوشته شده حتما باید نظر آن فرد هم لحاظ شود.
جلسه 9 Schreiben 3 ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ارﮔﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ شخص ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه با زمان ده دقیقه می باشد.
جلسه 10 Modeltest  Schreiben جهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان برای تایل  Schreiben  در کلاس انجام میشود.
جلسه 11 Sprechen 1 در ﺗﺎﯾﻞ اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻨﺮتان ﯾﮏ موضوعی را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﻣانند ﺗﻮﻟﺪ برای ﯾﮏ دوﺳﺖ.
جلسه 12 Sprechen 2 در ﺗﺎﯾﻞ دوم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را در مهارت نوشتن دارد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺮزﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
جلسه 13 Sprechen 3 در ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮتان را راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮزﻧﺖ ﭘﺎرﺗﻨﺮ خود ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮال راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮزﻧﺖ از پارتنرتان ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
جلسه 14 Modeltest Sprechen  جهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ سئوالات آزمون در ﺗﺎﯾﻞ   Sprechen در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﯿشود.
جلسه 15   در مباحث کلی رفع اشکال انجام می شود.
بلاگ های مرتبط