منو

زبان ایتالیایی به عنوان یکی از زبان های معتبر اروپایی جایگاه خود را در میان مردم علاقه مند به یادگیری زبان های خارجی پیدا کرده است. در کشور ما نیز متقاضیان آموزش زبان ایتالیایی با هدف تسهیل مراودات تجاری و یا مهاجرت کاری و تحصیلی به ایتالیا رو به افزایش هستند. برای تدریس زبان ایتالیایی از کتاب های مختلفی استفاده میشه
مثل espresso….
سطح A1 و A2 مبتدی است و برای رفع نیازهای بسیار ابتدایی مثل سلام و احوال‌پرسی، خرید کردن، آدرس پرسیدن، اجاره کردن و فهم ابتدایی اخبار مناسب است.
تا پایان سطح B1 زبان‌آموزان با بخش مهمی از ساختارهای زمانی آشنا می‌شوند و می‌توانند وارد گفتگوهای جدی‌تری مثل بیان خاطرات گذشته، صحبت از آرزوها و تشریح برنامه‌های آینده شوند. این سطح می‌تواند برای افرادی که می‌خواهند در سفرهای کاری یا تفریحی نسبتاً طولانی به ایتالیا بتوانند استقلال نسبی داشته باشند مناسب است.
سطح B2 در حال حاضر سطح استاندارد برای متقاضیان تحصیل در ایتالیا است. این زبان‌آموزان برای دریافت پذیرش تحصیلی به زبان ایتالیایی، باید در آزمون‌های رسمی زبان ایتالیایی سطح B2 شرکت کنند و تنها در صورت قبولی، می‌توانند برای دریافت پذیرش به زبان ایتالیایی اقدام کنند.
سطح C1 سطح پیشرفته محسوب می‌شود که دانشجویان برای تسلط بهتر بر زبان ایتالیایی و یا متقاضیان خاص زبان ایتالیایی مانند کسانی که قصد دارند در زمینه‌های تخصصی مانند ترجمه یا آموزش فعالیت کنند برای این سطح آماده می‌شوند.
سطح C2 عالی‌ترین سطح زبان ایتالیایی محسوب می‌شود که معادل دانستن زبان ایتالیایی مانند زبان مادری است و معمولاً افراد در تحصیلات دانشگاهی زبان ایتالیایی برای این سطح هدف‌گذاری می‌کنند.

 

Come una delle prestigiose lingue europee, la lingua italiana ha trovato il suo posto tra le persone interessate all’apprendimento delle lingue straniere. Nel nostro Paese sono in aumento le richieste di corsi di lingua italiana con l’obiettivo di facilitare transazioni commerciali o migrazioni di studio e lavoro in Italia. Diversi libri sono usati per insegnare l’italiano
come l’Espresso
I livelli A1 e A2 sono principianti e sono adatti a bisogni molto basilari come saluti, acquisti, richiesta di indirizzi, affitto e comprensione di base delle notizie.
Entro la fine del livello B1, gli studenti avranno familiarità con una parte importante delle strutture temporali e potranno entrare in conversazioni più serie come esprimere ricordi del passato, parlare di desideri e descrivere piani futuri. Questo livello può essere adatto a persone che vogliono essere in grado di avere una relativa indipendenza durante viaggi di lavoro o di piacere relativamente lunghi in Italia.
Il livello B2 è attualmente il livello standard per i candidati che studiano in Italia. Per essere ammessi a studiare in italiano, questi studenti devono sostenere i test ufficiali di lingua italiana di livello B2 e, solo se superati, possono presentare domanda di ammissione in italiano.
Il livello C1 è considerato un livello avanzato a cui gli studenti si preparano per padroneggiare meglio la lingua italiana o per specifici richiedenti della lingua italiana, come coloro che intendono lavorare in campi specialistici come la traduzione o l’insegnamento.
Il livello C2 è considerato il livello più alto della lingua italiana, che equivale a conoscere l’italiano come lingua madre, e di solito si punta a questo livello negli studi universitari della lingua italiana.