منو

آزمون A2‌ آلمانی

آزمون A2‌ آلمانی برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است. برای دریافت مدرک A2 باید از دانش پایه ای در زبان آلمانی برخوردار باشید. این آزمون همانند تمامی آزمون زبان آلمانی شامل ۴ مهارت (sprechen , schreiben, lesen, Hören) می باشد. هر قسمت از این آزمون دارای ۲۵ نمره است. قبولی در آزمون منوط به کسب حداقل ۶۵ نمره در مجموع می باشد و مدرک Goethe-Zertifikat A2 بعد از قبولی به شما اعطا می شود.

آزمون A2 آلمانی

مهارت Sprechen

آزمون A2‌ آلمانی شامل سه قسمت اصلی می باشد.

 1. معرفی و صحبت درباره خود
 2. به هر فرد کارتهایی ارائه می شود که کلمه ای خاص روی آنها نوشته شده و فرد باید طبق عنوان گفته شده در ارتباط با کلمه مورد نظر اطلاعات بدهد و از نفر بعد سوال بپرسد و به سوال نفر پیشین ری اکشن نشان دهد.
 3. روی هر کارت تصویری کشیده شده و هر فرد باید یک خواسته با آن کلمه و Bitter از نفر بعد داشته باشد و به درخواست نفر پیشین ری اکشن نشان بدهد.

مهارت schreiben

شامل دو قسمت اصلی می باشد.

 1. اطلاعات ناقص باید از متن پیدا شود.
 2. یک نامه رسمی و یا غیر رسمی(دعوت نامه و رد دعوت نامه) با توجه به صورت سوال در حدود ۴۰ کلمه نوشته شود.

مهارت lesen

شامل سه قسمت اصلی می باشد.

 1. دو متن و ۵ سوال صحیح غلط
 2. پنج سوال شامل دو تبلیغ که زبان آموز باید تشخیص بدهد کدام تبلیغ با نیاز گفته شده در صورت سوال مطابقت بیشتری دارد.
 3. پنج سوال با توجه به آگهی داده شده در صورت سوال زبان آموز باید صحیح و غلط بودن جمله را مشخص کند.

مهارت Hören

شامل سه قسمت اصلی می باشد.

 1. شش سوال سه گزینه ای که هر سوال دو بار پخش می شود.
 2. چهار سوال صحیح و غلط که هر سوال یک بار پخش می شود.
 3. پنج سوال سه گزینه ای که هر سوال دوبار پخش می شود.