منو

آزمون B2 آلمانی از سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان حداقل مدرک موردنیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی کالج درنظر گرفته شده است. این آزمون همانند تمامی آزمون های زبان آلمانی شامل ۴ مهارت (sprechen,schreiben,lesen,hören) می باشد. قبولی در این آزمون منوط به کسب حداقل نمره ۶۰ در هر مهارت می باشد. در صورت کسب نمره ای پایین تر زبان آموز مجاز به شرکت در آزمون همان مهارت در دوره ی بعدی می باشد.

آزمون B2 آلمانی

مهارت Sprechen

این بخش از آزمون B2 آلمانی شامل ۲ قسمت می باشد.

 1. Vortrag : هرنفر دو موضوع دریافت میکند ومیتواند یکی را انتخاب کرده و در حدود ۴ دقیقه صحبت کند. در ارتباط با موضوع داده شده باید به (mehrere Alternativen beschreiben,Vor_Nachteile nennen und bewerten,eine Möglichkeit genauer beschreiben) اشاره کند. در پایان به ۲ سوال مرتبط با موضوع خود  که یکی توسط پارتنر و دیگری توسط ممتحن پرسیده می شود پاسخ دهد. هر نفر باید با توجه به موضوع پارتنر خود یک سوال نیز مطرح کند.
 2. Diskussion : هر دونفر یک موضوع دریافت میکنند و باید حدود ۵ دقیقه در این ارتباط با یکدیگر بحث کنند. درپایان به نتیجه ی واحد رسیده و جمع بندی را ارائه دهند.

مهارت schreiben

شامل ۲ قسمت می باشد.

 1. یک متن ۱۵۰ لغتی در ارتباط با یک موضوع داده شده و اشاره به Meinung , Gründe, Problemlösungen, Vor_Nachteile,usw
 2. یک نامه ی رسمی ۱۰۰ لغتی و اشاره به Problem, Lösungsvorschläge

مهارت lesen

شامل ۵ قسمت اصلی

 1. شامل ۹ سوال و ۴ متن زبان آموز باید انتخاب کند که کدام سوال با کدام متن ارتباط دارد. افراد می توانند چند بار انتخاب شوند.
 2. شامل ۶ سوال متن دارای جای خالی میباشد زبان اموز باید انتخاب کند کدام گزینه در هر قسمت متن را کامل می‌کنید ۲ گزینه اضافه هستند.
 3. شامل یک متن و ۶ سوال ۳ گزینه ای است.
 4. شامل ۶ سوال و ۸ متن در هر یک از متون یک نفر نظرش را در ارتباط با موضوعی واحد بیان کرده است و زبان اموز باید انتخاب کند کدام سوال با کدام متن ارتباط دارد.
 5. شامل یک متن می باشد. برای ۳ قسمت از متن باید از بین عنوان های داده شده عنوان مناسب انتخاب شود.

مهارت Hören

شامل ۴ قسمت می باشد

 1.  شامل ۱۰ سوال همانند تایل اول امتحان B1 با این تفاوت که هر دیالوگ فقط یکبار پخش می شود.
 2. شامل ۶ سوال در ارتباط با یک مصاحبه که دوبار پخش می شود.
 3. شامل ۶ سوال همانند تایل چهارم امتحان B1 با این تفاوت که دیالوگ فقط یکبار پخش می شود.
 4. شامل ۸ سوال در ارتباط یا یک سخنرانی که دوبار پخش می شود.