منو

آزمون B1 آلمانی در حال حاضر برای ویزای کار مورد نیاز است. این آزمون همانند تمامی آزمون های زبان آلمانی شامل چهار مهارت (sprechen , schreiben, lesen, Hören) است. قبولی در آزمون منوط به کسب حداقل نمره ۶۰ در هر مهارت می باشد. در صورت کسب نمره ای پایین‌تر زبان آموز مجاز به شرکت در آزمون همان مهارت در دوره بعدی است.

آزمون B1 آلمانی

مهارت Sprechen

این بخش از آزمون B1 آلمانی شامل سه قسمت می باشد.

 1. معرفی خود و صحبت در ارتباط با دلیل زبان خواندن، مهاجرت سوابق تحصیل زبان آلمانی، سن، نام ، نام خانوادگی و شغل
 2. Etwas plan : هر دو زبان آموز باید طی یک دیالوگ ۵ دقیقه ای برای یک موضوع خاص برنامه ریزی کنند.
 3. präsentation : هر زبان آموز باید حدود ۶ دقیقه راجع به موضوعی کنفرانس دهد در این قسمت باید در رابطه با هر موضوع به تجربه شخصی (Personliche Erfahrung) شرایط کشور خود (Situation im Heimetland) نکات مثبت و منفی (Vor-Nachteile) و نظر شخصی (Meinung) اشاره کند. در پایان به دو سوال مرتبط با موضوع خود که یکی توسط پارتنر و دیگری توسط ممتحن پرسیده می شود پاسخ دهد. هر نفر باید با توجه به موضوع پارتنر خود یک سوال نیز مطرح کند.

مهارت schreiben

شامل سه قسمت اصلی می باشد.

 1. یک نامه غیر رسمی ۸۰ لغتی متناسب با موضوع
 2. نظر ۸۰ لغتی در ارتباط با یک موضوع و موافقت یا مخالفت با یک شخص که نظرش را در ارتباط با همان موضوع بیان کرده است.
 3. یک نامه رسمی ۴۰ لغتی متناسب با موضوع

مهارت lesen

شامل ۵ قسمت اصلی می باشد.

 1. یک متن شش سوالی که سوالها صحیح و غلط می باشند.
 2. دو متن سه سوالی که سوالها سه گزینه ای می باشند.
 3. Anzeige – شامل ۷ سوال می باشد در صورت سوال نیازهای مختلف افراد گفته شده و زبان آموز با توجه به جزئیات دقیق هر آگهی باید اگهی مناسب برای هر فرد را انتخاب کند. برای یک نفر هیچ آگهی مناسبی یافت نمی شود.
 4. Ja/Nein – شامل ۷ متن کوتاه می باشد که با توجه به مثال باید موافقت و یا مخالفت هر نظر را با موضوع گفته شده انتخاب کرد.
 5. شامل ۴ سوال سه گزینه ای است.

مهارت Hören

شامل ۴ قسمت اصلی می باشد

 1. شامل ۱۰ سوال و ۵ دیالوگ که هر دیالوگ دو بار تکرار می شود. هر دیالوگ دارای دو سوال است سوال اول صحیح غلط و سوال دوم سه گزینه ای.
 2. شامل یک متن ۵ سوالی است که فقط یک بار پخش می شود و سوال ها سه گزینه ای هستند.
 3. شامل یک دیالوگ هفت سوالی است که فقط یکبار پخش می شود و سوال ها صحیح و غلط هستند.
 4. شامل هشت سوال است ، یک دیالوگ سه نفره (مجری و دو نفر مهمان) که دوبار پخش می شود، زبان آموز باید تشخیص بدهد هرجمله را کدام شخص گفته است، در ابتدا حتما باید با صداها دقت شود چون جنسیت دو نفر قطعا مشابه خواهد بود.