فیلم های آموزش زبان انگلیسی American English File

Starter

ویدیوی آموزش زبان انگلیسی کتاب American English File سطح Starter درس های 1-3

تدریس کتاب American English File سطح Starter درس های 4-6

تدریس کتاب American English File سطح Starter درس های 7-10

تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File سطح Starter درس های 11-12

Book 1

تدریس کتاب American English File کتاب Book1 درس های 1-3
تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File سطح مقدماتی کتاب Book1 درس 6-4
تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File سطح مقدماتی کتاب Book1 درس های 9-7
تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File سطح مقدماتی کتاب Book1 درس های 12-10

Book 2

تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book2 درس های 3-1
تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book2 درس های 6-4

تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book2 درس های 9-7

تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book2 درس های 12-10

Book 3

تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book3 درس های 3-1
تدریس زبان انگلیسی کتاب American English File کتاب Book3 درس های 6-4