منو

دوره آمادگی آزمون Duolingo

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون Duolingo در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون Duolingo فرد متقاضی باید حداقل سطح متوسط (Intermediate ) باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می تواند در دوره Duolingo شرکت کند.
منابع آموزشی این دوره مطابق با مطالب وبسایت رسمی دولینگو می‌باشد.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.