منو

انسجام و همبستگی در رایتینگ آیلتس

انسجام و همبستگی در رایتینگ آیلتس

یکی از چهار معیار ارزیابی و نمره دهی به ساختار رایتینگ آیلتس ، قوانین مربوط به انسجام و همبستگی یا Coherence & Cohesion است. از آنجایی که 25% نمره رایتینگ مربوط به این معیار است، پس توجه به آن و نحوه رعایت آن در نگارش آزمون آیلتس حیاتی است.

ابتدا نگاهی داشته باشیم به مفهوم و معنای این دو کلمه:

Coherence

قابل فهم بودن ایده های اصلی در رایتینگ، پیوستگی ایده ها وبراحتی دنبال کردن و فهمیدن نوشته است. اینکه ایده ها به طور مناسب سازمانده هی شوند و یک توالی منطقی در رایتینگ وجود داشته باشد، coherence یا همبستگی نامیده می شود.

Cohesion

این نکته که ایده های اصلی شما بدرستی بهم متصل شوند و در نوشتار شما گسستگی وجود نداشته باشد یکپارچگی متن  یا انسجام نامیده میشود. در واقع یک ارتباط مناسب گرامری و لغوی در جمله ها وجود داشته باشد.

 نکته مهم در ساختار رایتینگ آیلتس این است که نوشته شما باید هم Coherence و هم Cohesion را داشته باشد. در اینجا مثال هایی رو بررسی می کنیم تا به این مفاهیم بیشتر برسیم.

معیارCCیا همان انسجام و همبستگی در رایتینگ آیلتس

چهار معیار در Task1 و Task2 عبارت‌اند از:

TA/TR: Task Achievement/Task Response برای Task 2 ,1    رعایت تعداد واژگان برای پاسخ و شرح و پاسخ به همه پرسش‌ها.

LR: Lexical Resource یعنی دامنه واژگان

CC: Coherence and Cohesion به معنای انسجام و پیوستگی

GRA: Grammatical Range and Accuracy به معنی تنوع گرامر و میزان صحت و درستی

این معیارها با یکدیگر ارزش یکسانی دارند. نحوه محاسبه نمره رایتینگ شما به این صورت است که، شما برای معیار های (LR,CC,TA,GRA) نمره‌ای از ۹ کسب می‌کنید. سپس مجموع این چهار نمره بر عدد چهار تقسیم می‌شود و نمره کل بخش رایتینگ به دست می‌آید.

به مثال زیر دقت کنید:

The emergence of mobile healthcare system was an important outcome of application of pervasive computing concepts for medical care purposes.Systems provide the facilities and infrastructure required for automatic and ubiquitous sharing of medical information.Healthcare systems has a dynamic structure  and configuration,because having an architecture is essential for future development systems

The emergence of mobile healthcare system is an important outcome of application of pervasive computing concepts for medical care purposes. These systems provide the facilities and infrastructure required for automatic and ubiquitous sharing of medical information.Healthcare systems have a dynamic structure  and configuration, therefore having an architecture is essential for future development of these systems

همانطوریکه مشاهده می کنید, ایده ها در این پاراگراف همگی حول یک موضوع هستن (coherence خوب).  همچنین ضمایر ارجاعی هم وجود دارن که این پیوستگی را بهتر میکند. به جای زمان گذشته از حال استفاده می شود , هماهنگ شدن فاعل و فعل (subject verb agreement),در نهایت نتیجه گیری به جای علت مطرح میشود.

.

آموزشگاه زبان پردیسان با بهرگیری از اساتید مجرب که همگی دارای مدارک معتبر بین المللی هستند شما را در راه رسیدن به کسب نمره دلخواه همراهی میکنند. آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان دردپارتمانهای مختلف آموزش زبان انگلیسی ‍, آلمانی , فرانسه , ترکی استانبولی و غیره با متدهای نوین آموزشی و استفاده از ابزارهای مختلف آموزش همراه شماست.

بلاگ های مرتبط