منو

صفت در زبان آلمانی با پردیسان

صفت در زبان آلمانی با پردیسان

Adjektive im Deutsch Sprache mit Pardisan

صفت در زبان آلمانی؛ شما میتوانید ،یادگیری صفات با پسوندها در زبان المانی را با استفاده از  مجموعه مقالاتی که در سایت آموزشگاه زبان پردیسان به شما ارایه گردیده ساده سازید.

Adjektivbildung mit Suffixes

:«Mit der nachsilbe «…lich

Mit dem Suffix „-lich“ verwenden wir es, wenn wir über die Fülle von etwas oder den Besitztümern einer Person sprechen. (Einsilbige Wörter erhalten einen Umlaut)

Dann hat man noch Zeit Angaben, die entweder «…lich» oder «…ig» auf Endung Aber wann benutz Man «…ig» oder «…lich»?

Adjektive im Deutsch Sprache mit Pardisan

(Zahl) Einheit + Suffix „-lich“: für die Wiederholungszeiträume

Wann verwendet man hier denn «…lich»  oder «…ig» ?

Wenn etwas jeden tag jede woche jeden monat oder jedes jahr stattfindet oder alle paar tage wochen, monate oder jahre: verwendet man …lich es hat hier also mit der wiederholung zu tun. Zum beispiel:

 • Zweitäglich Der zweitägliche besuch ins Fitnessstudio das heißt Man geht alle zwei Tage ins Fitness studio
 • 3 wöchentlich der drei wöchentliche unterricht das heißt der Unterricht findet alle drei Wochen einmal statt
 • vier monatlich die vier monatliche zahlungen das heißt Man muss alle vier Monate bezahlen
 • 5 jährlich das 5 jährlicher kunstfestival das Festival findet alle fünf Jahre statt
صفت در زبان آلمانی با پردیسان

die Endung «…lich» : diese hat eine sehr allgemeine bedeutung es bedeutet so was wie hat etwas zu tun mit(drücken die Adjektive auf -lich in der Regel die bloße Zugehörigkeit aus:)

ängstlich hat etwas mit Angst zu tun der hund hat immer einen ängstlichen Blick

männlich hat etwas mit männern zu tun Ein männlicher schwein nennt man einen eber

ärztlich hat etwas mit einem Arzt zu tun Ich begebe mich in ärztliche Untersuchung

verständlich hat etwas mit Verstand zu tun Der Text war leicht verständlich

Adjektive im Deutsch Sprache mit Pardisan

Wenn wir ein Wort gehört haben, aber wissen wir nicht, dass welche Suffix des Adjektives «…lich»  oder «…ig» passt, müssen wir auf die Wurzel des Substantivs achten, zum Beispiel Weillig kommt aus der Welle, und am Ende hat 2 L, so dürfen wir nicht «…lich» hinzufugen.

Ihre mutter hatte wellige haare

Das Ehrenamt ehrenamtlich Sie arbeitet ehrenamtlich beim roten kreu

با استفاده از پسوند …lich :

از پسوند “…lich” : وقتی در مورد فراوانی چیزی یا دارایی اقتصادی و.. شخصی صحبت می کنیم استفاده می کنیم. (نکته: و نیز کلمات یک هجایی یک umlaut می گیرند)

برای مشخصه های زمانی

برای دوره های تکرار : “…lich” پسوند + (عدد) واحد

با استفاده از پسوند ...lich :

چه زمانی از پسوند…lich»» و چه زمانی از …ig»» استفاده می کنیم؟

برای اطلاعات زمانی در زبان المانی دو پسوند …lich»»و…ig»»داریم. اگر چیزی هر روز، هر هفته، هر ماه یا هر سال، یا چند روزی از هفته‌، ماه‌ها یا سال‌ها اتفاق می‌افتد: از …lich»» استفاده می‌کنیم، بنابراین در اینجا به تکرار مربوط می‌شود. مثلا:

 • دو روزه — دوره دو روزه باشگاه ورزشی — به این معنی است که فرد هر دو روز به باشگاه ورزشی می رود.
 • سه هفته ای — دوره تدریس سه هفته ای — به این معنی است که آموزش هر سه هفته یکبار صورت می گیرد.
 • چهار ماهه — پرداخت چهار ماهه —  به این معنی است که شخص می بایستی هر چهار ماه یکبار پرداخت کند.
 • پنج ساله — پنجمین جشنواره هنر — جشنواره هر 5 سال یکبار برگزار می شود.

این پسوند یک معنای بسیار کلی دارد. به معنای چیزی شبیه به چیزی است ، که با آن موضوع ارتباط دارد. برای مثال ترسناک ربطی به ترس دارد.(صرفا وابستگی را بیان می کند bäuerlich, kindlich, dörflich)

 • ترسناک — سگ همیشه نگاه ترسناک دارد.
 • مردانه — ارتباطی با مردها دارد.
 • پزشکی — ارتباطی با پزشک دارد — برای معاینه پزشکی می روم.
 • قابل درک — ارتباطی با درک و فهم دارد — متن به آسانی قابل درک بود.

وقتیکه ما یک کلمه ای را می شنویم ولی نمی دانیم که کدامیک از پسوندهای صفت ساز lich»» یا …ig»» را دارد، باید به ریشه اسم نگاه و توجه شود.

 برای مثال: موجی (wellig) از موج (die Welle) می آید، که در انتهای آن 2عدد حرف L وجود دارد،و به همین علت: موجی به …ig ختم شد و به…lich ختم نمی شود.

مادر شما موهای موج دار دارد.

کار داوطلبانه — بطور داوطلبانه — او بصورت داوطلبانه در گروه صلیب سرخ کار می کند.

Nomen + lich = Adjektiv

Nomen + lich = Adjektiv

England + lich = englisch    (انگلیسی)

Weib + lich = weiblich(زنانه)

Wunder + lich = wunderlich(عجیب)

Hochsommer + lich =hochsommerlich(تابستانه)

Ehrenamt + lich = ehrenamtlich(داوطلبانه)

Absicht + lich = absichtlich(عمدی)

Kind + lich = kindlich(بچگانه)

Liebe + lich = lieblich(دلنشین)

Verstand + lich = verstandlich(قابل درک)

Angst + lich = ängstlich(ترسناک)

Tod + lich = tödlich(مرگبار)

Tag + lich = täglich(روزانه)

Sprichwort + lich = sprichwörtlich(ضرب المثل)

Bruder + lich = brüderlich(برادرانه)

Verb + lich = Adjektiv

Verb + lich = Adjektiv

nachdenken + lich = nachdenklich(متفکر)

dringen + lich = dringlich(فوری)

beachten + lich = beachtlich(قابل توجه)

Man kann oft mit dem Suffix …lich ein Adjektiv mit der Bedeutung etwas weniger als von anderen Adjektiv bilden.Zum Beispiel:

gelb + lich = gelblich(زردی)

dick+ lich = dicklich(چاق و چله)

rund + lich = rundlich   (چاق

تیم اموزشی دپارتمان المانی پردیسان همراه شماست.

بلاگ های مرتبط