منو

دوره آمادگی آزمون A2 آلمانی

میانگین زمان دوره: 10 جلسه
خصوصی

برای برگزاری کلاس آمادگی آزمون A2 برای شرکت در ازمون زبان آلمانی A2 می‌بایست یک برنامه آموزشی مناسب تدارک دید.
این برنامه شامل درسهای مختلف از جمله گرامر، واژگان، مکالمه و شنیداری است که به زبان آموزان کمک می‌کند، تا مهارتهای لازم برای قبولی در آزمون را بدست بیاورند.
علاوه بر این، استفاده از منابع آموزشی متنوع مانند کتابهای درسی، فیلمها، پادکستها و نرمافزارهای آموزشی نیز به زبان اموزان کمک خواهد کرد تا مطالب را بهتر فرا بگیرند.
تشکیل گروههای تحقیقاتی و جلسات گفتگو با همکلاسیها نقش مثبت و حائز اهمیت دارد. این فعالیتها به زبان اموزان کمک خواهد کرد تا مطالب را به صورت عملی تثبیت کرده و با استفادۀ از زبان آلماني در محیط های کلاس پردیسان جهت ازمون آماده گردند. . برگذاري آزمون شبیۀ سؤالات امتحان در دوره آمادگی ازمون پردیسان از ارکان اساسی می‌باشد.
این دوره طی 10 جلسه خصوصی برگزار می‌گردد.
آزمون A2 آلمانی برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است. برای دریافت مدرک A2 باید از دانش پایه ای در زبان آلمانی برخوردار باشید. این آزمون همانند تمامی آزمون زبان آلمانی شامل ۴ مهارت ) sprechen , schreiben, lesen, Hören ( می باشد. هر قسمت از این آزمون دارای ۲۵ نمره است. قبولی در آزمون منوط به کسب حداقل ۶۵ نمره در
مجموع می باشد و مدرک Goethe - Zertifikat A2 بعد از قبولی به شما اعطا می‌شود.

Sprechen in A2

شامل سه قسمت اصلی می باشد.
معرفی و صحبت درباره خود.....
به هر فرد کارتهایی ارائه می شود که کلمه ای خاص روی آنها نوشته شده و فرد باید طبق عنوان گفته شده در ارتباط با
کلمه مورد نظر اطلاعات بدهد و از نفر بعد سوال بپرسد و به سوال نفر پیشین ری اکشن نشان دهد.

Schreiben in A2

شامل دو قسمت اصلی می باشد.
اطلاعات ناقص باید از متن پیدا شود.
یک نامه رسمی و یا غیر رسمی)دعوت نامه و رد دعوت نامه( با توجه به صورت سوال در حدود ۴0 کلمه نوشته شود.

lessen in A2

شامل سه قسمت اصلی می باشد.
دو متن و ۵ سوال صحیح غلط......
پنج سوال شامل دو تبلیغ که زبان آموز باید تشخیص بدهد کدام تبلیغ با نیاز گفته شده در صورت سوال مطابقت بیشتری
دارد.
پنج سوال با توجه به آگهی داده شده در صورت سوال زبان آموز باید صحیح و غلط بودن جمله را مشخص کند.

Hören in A2

شامل سه قسمت اصلی می باشد.
شش سوال سه گزینه ای که هر سوال دو بار پخش می شود.
چهار سوال صحیح و غلط که هر سوال یک بار پخش می شود.
پنج سوال سه گزینه ای که هر سوال دوبار پخش می شود.