مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

اشتراك گذاری نوشته

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت

معرفی دوره های آمادگی آزمون برای سفارت

مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت زبان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 6 ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﻣﺪرك ﺑﺮاي آن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ  A1,A2,B1,B2,C1,C2 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ که همگی از دوره های مهم آموزش زبان آلمانی می باشند. دوره های آمادگی آزمون سفارت برای ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ Schreiben, Sprechen, Lesen, Hören برگزار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ داراي 25 ﻧﻤﺮه اﺳﺖ. ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن A1 ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 65 ﻧﻤﺮه در ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ 60 از 100 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره های آمادگی آزمون سفارت ، آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ B1  ﮔﻮﺗﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ها جهت مهاجرت تحصیلی یا کاری می باشد.

آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪرك B1،  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري مهترین دوره های آمادگی برای آزمون سفارت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ نموده ﮐﻪ در ادامه به ﺷﺮح آن می پردازیم.

نمونه سیلابس های تمرینی برای آمادگی آزمون سفارت


جلسه 1Lesen 1,2Lesen در ﺗﺎﯾﻞ 1 و 2 ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
جلسه 2Lesen  3,4,5در ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم  (Anzeige)  ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﺪام متن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺪام تبلیغ است و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد.

در ﺗﺎﯾﻞ ﭼﻬﺎرم (ja oder nein) ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻓﺮاد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ خیر.

·     در ﺗﺎﯾﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ رو ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﻓﺮق اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻞ 1 و 2 در این است ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

جلسه 3Modeltest  lesenجهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان فقط برای تایل lesen سر کلاس انجام میدهیم.
جلسه4Hören 1,2 ﺗﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ده ﺳﻮال ﻫﺴﺖ ﮐﻪ  هر جفت سئوالات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺴﺖ است. ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻮال ﺻﺤﯿﺢ و دیگری ﻏﻠﻂ  می باشد. ﺗﮑﺴﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺮﮐﺪام دوﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﯾﻞ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال، بصورت چک باکس است و جواب صحیح علامت میخورد.

جلسه 5Hören 3,4ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ است. ﻫﻔﺖﻋﺒﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ باید درست و غلط بودنشان را مشخص کنید. Hören اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸود.

ﺗﺎﯾﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺮي ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را میشنوید و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ جمله های داده شده را چه شخصی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

جلسه 6Modeltest  Hörenجهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان فقط برای تایل  Hören سر کلاس انجام می دهیم.
جلسه 7Schreiben 1در ﺗﺎﯾﻞ اول ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ یک نامه دوستانه بنویسید و ﯾﮏ اﺗﻔﺎق روزانه را ﺑﺮایش ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪهید.
جلسه 8Schreiben 2ﺗﺎﯾﻞ دوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮتان را پیرامون آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. غالبا در توضیحات سئوال  ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕر ذکر میشود ﮐﻪ در متن نوشته شده حتما باید نظر آن فرد هم لحاظ شود.
جلسه 9Schreiben 3ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ارﮔﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ شخص ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه با زمان ده دقیقه می باشد.
جلسه 10Modeltest  Schreibenجهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در این جلسه یک نمونه تست مطابق با امتحان برای تایل  Schreiben  در کلاس انجام میشود.
جلسه 11Sprechen 1در ﺗﺎﯾﻞ اول ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻨﺮتان ﯾﮏ موضوعی را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﻣانند ﺗﻮﻟﺪ برای ﯾﮏ دوﺳﺖ.
جلسه 12Sprechen 2در ﺗﺎﯾﻞ دوم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه را در مهارت نوشتن دارد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺮزﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
جلسه 13Sprechen 3در ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻮم  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮتان را راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮزﻧﺖ ﭘﺎرﺗﻨﺮ خود ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮال راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮزﻧﺖ از پارتنرتان ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
جلسه 14Modeltest Sprechen  جهت پیشرفت در دوره های آمادگی آزمون سفارت در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ سئوالات آزمون در ﺗﺎﯾﻞ   Sprechen در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﻣﯿشود.
جلسه 15 در مباحث کلی رفع اشکال انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *