منو

جملات اصلی و فرعی در زبان آلمانی

جملات فرعی و اصلی درزبان آلمانی

Hauptsatz und Nebensatz im Deutschen

مقاله ذیل اشاره ای کوتاه به مواردی است که شما در زمیه جملات اصلی و فرعی در زبان آلمانی با متد Starten Wir و در آلمانی سطح A2 در آموزشگاه زبان پردیسان فرا خواهید گرفت.
برای دانلود کتاب سطح A2 زبان آلمانی کلیک کنید.

Hauptsatz

ویژگی ها

برای شناسایی ویژگی های جمله اصلی می توان از تعریف زیر استفاده کرد:
بند اصلی یک بند مستقل است. از نظر گرامری کامل است و می تواند به تنهایی یا به عنوان یک جمله سطح باال در
ساختار جمله ها باشد.
شما می توانید یک جمله اصلی را با این واقعیت که از نظر گرامری کامل است تشخیص دهید. به این معنی که حداقل از دو عضو جمله یعنی یک موضوع اصلی و نیز یک عبارت زبانی که برای تعریف اشیا یا مفهوم زیربنایی استفاده می شود، تشکیل شده است.

Hauptsatz und Nebensatz im Deutschen

Alex Trinkt Wasser

این دو عضو جمله همیشه برای کامل بودن یک جمله ضروری هستند. این جمله همچنین این پیام را می دهد که شخصی الکس در حال (انجام کاری) نوشیدن است. جمالت اصلی که فقط از دو بند تشکیل شده اند، جمالت حداقلی Minimalsatz oder Satzminimum نیز نامیده می شوند. به طور معمول، جمالت اصلی می توانند عالوه بر فاعل مفعولی نیز داشته باشند که پیام جمله را مشخص می کند.
جمله اصلی بر جمله فرعی برتری دارد.

Nebensatz

ویژگی ها
بند فرعی عبارتی است که مکمل و توصیف کننده بند اصلی با جزئیات بیشتر است. نمی تواند به تنهایی بایستد، بلکه تابع بند اصلی است.

Ich mag dich, weil du immer für mich da bist.
Die Blumen sind wunderschön. Die du mir geschenkt hast.
Die Blumen, die du mir geschenkt hast, sind wunderschön.

در جمله اصلی که “گل ها زیبا هستند.” حتی بدون جمله فرعی هم یک جمله معنی دار و کامل می سازد، »آنی که به من دادی« نمی تواند به تنهایی چندان معنی درستی داشته باشد و جمله ناقص است زیرا مشخص نیست که محتوا به چه چیزی اشاره دارد. اسم »گل« که عبارت فرعی به آن اشاره دارد، در اینجا با کلمه «die» که جایگزین شده است.

استثناها: اگر جمله فرعی قبل از بند اصلی باشد، یا اگر سوال بله/خیر باشد در جایگاه دوم قرار نمی گیرد و باید توجه
داشت که البته جایگاه فعل در جمله اصلی تغییر میکند.

Trinkt Alex Wasser? Trink mehr Wasser!
Weil er keinen Saft mag, trinkt Alex Wasser.

Hauptsatz und Nebensatz

در کالس آلمانی در پردیسان شما برای اولین بار در درس 1 متد !Wir Starten و در سطح 2A به صورت کامل
با جمالت Weilکه از انواع جمالت فرعی هستند آشنا می‌شوید.
جمله فرعی از نظر دستوری یک جمله ناقص است و فقط در ترکیب با یک جمله اصلی ظاهر می شود. اعضای جمله نیز ویژگی مهمی در تمایز جمله فرعی از جمله اصلی دارند. از دیگر ویژگی های بند فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Das Komma

کاما که جدا کننده دو جمله اصلی و فرعی می‌باشند.

Die Wortstellung


ترتیب کلمات / همچنین بین جمالت اصلی و فرعی در ترتیب کلمات اعضای جمله، تفاوت وجود دارد.در جمله فرعی، فعل همیشه در آخرین مکان است.

Nebensatz mit Konjunktion

جمالت فرعی با حرف ربط. خصوصیت دیگر جمله فرعی این است که اغلب با استفاده از حروف ربط یا ضمایر به جمله اصلی متصل می‌شود.

Dass das heute klappt, das hätte ich nicht gedacht.
Das Lied, das du gesungen hast, gefällt mir sehr gut.

چندین بند فرعی نیز می توان در یک جمله درج کرد. این اغلب جمالت را بسیار طوالنی و خواندن و درک آن را دشوار می کند.

Das Haus, das von meiner Familie erbaut wurde, ist so schön, weil wir es so gebaut
haben, dass es uns allen gefällt. (HS+NS+HS+NS+NS)

تیم آموزش دپارتمان آلمانی پردیسان همراه شماست.

بلاگ های مرتبط