اخبار و مقالات

معیار LR در ارزیابی رایتینگ آیلتس

اهمیت معیار (دامنه واژگانی)lexical Resource در رایتینگ آیلتس

معیار (دامنه واژگانی)lexical Resource در رایتینگ آیلتس اهمیت معیار(دامنه واژگانی) lexical Resource در رایتینگ آیلتس بسیار بدیهی و آشکار است. اگر...