منو

اکوزاتیو در آلمانی

اکوزاتیو در آلمانی

Akkusativ Deutsch

اکوزاتیو در آلمانی یا به زبان فارسی همان مفعول بی واسطه از موارد گرامری مهم در دستور زبان آلمانی است. در دپارتمان آموزشگاه زبان آلمانی پردیسان شما تمامی موارد ذیل با مثال و تمرین های لازم فراخواهید گرفت. این مورد گرامری میتواند رابطه اسم را با سایر اعضای جمله نشان دهد. اسم، ضمیر و صفت با این حالت دستوری در جمله تطبیق داده می‌شود.

جمله مفعولی بی واسطه Acusative

کلمه “Acusative” از لاتین آمده است. Casus accusativus به معنای «پرونده مربوط به تعقیب قضایی» است. این کلمه از کلمه لاتین Accusare گرفته شده است که به معنای متهم کردن است.

Wen Oder Was

مانند موارد دیگر گرامری ، مفعول اکوزاتیوی را می‌توان با استفاده از یک کلمه سؤالی خاص مشخص کرد.به این سوال ها ، سوال کنترلی می‌گویند.

در مورد اکوزاتیو، سؤال این است که “چه کسی را یا چه چیزی را؟” این سؤال کنترلی یا کلمه سؤالی اطلاعاتی در مورد نوع مفعول و ارتیکل اسامی یا پسوند صفت ها در جمله ارائه می دهد. برای این کار، یک سوال از جمله مربوطه (فعل جمله ) میپرسیم و سعی می کنیم با استفاده از سوال کنترل نوع مفعول اسم را تعیین کنیم.
جمله: پل به دیدار پدر و مادرش می‌رود.
سؤال: پول چه کسی را یا چه چیزی را ملاقات می‌کند؟
جواب: پدر و مادرش.

Satz: Paul besucht seine Eltern.
Frage: Wen oder was besucht Paul?
Antwort: Seine Eltern

اگر جمله ای در حالت مفعول بی واسطه باشد، ارتیکل اسم یا پسوند صفت تغییر می کند. این جملات سوالی (چه چیز را/ چه کس را) به شما کمک می کند نوع مفعول را بهتر تشخیص دهید.

صفت ها و ضمایر در آلمانی

Deklination im Akkusativ

همانطور که در بالا ذکر شد، برخی از قسمت های جمله با حالت اسم تطبیق می یابد و در این مقاله تغیرات مفعولی در حالت بی واسطه بررسی می‌شود .

صفت ها و ضمایر در آلمانی

Deklination بر اساس اسم و به انتهایی صفت می‌شود به ارتیکل و تعداد اسم بستگی دارد.
در جدول زیر نمونه ای از تغیرات را خواهید دید. در هر دو ستون شما می توانید اسم را با هر دو ارتیکل مشخص ببینید.

GeschlechtArtikel + Adjektiv + Nomen im NominativArtikel + Adjektiv + Nomen im Akkusativ
MaskulinumDer große MannDer starke LöweDer berühmte ProduzentDen großen MannDen starken LöwenDen berühmten Produzenten
FemininumDie rote BlumeDie rote Blume
NeutrumDas kleine HausDas kleine Haus

Geschlecht Artikel + Adjektiv + Nomen im Nominativ
Artikel + Adjektiv + Nomen im Akkusativ
Maskulinum Der große MannDer starke LöweDer berühmte Produzent Den großen MannDen starken LöwenDen berühmten Produzenten
Femininum Die rote Blume Die rote Blume
Neutrum Das kleine Haus Das kleine Haus

می توانید تغییرات زیر را در جدول فوق مشاهده کنید:

  • از فاعلی به مفعول بی واسطه فقط در شکل مذکر تغییر می‌کند.
    صفت و اسم.
    «der» به «den» تبدیل می‌شود.
    در مونث و خنثی اشکال بدون تغییر باقی می‌مانند.
    در اسامی Maskulinum به انتهای صفت ها en اضافه می‌گردد.

Personalpronomen im Akkusativ

Personalpronomen NominativPersonalpronomen Akkusativ
ichmich
dudich
erihn
siesie
eses
wiruns
ihreuch
siesie
جهت تعیین سطح زبان آلمانی خود به این صفحه مراجعه کنید.
بلاگ های مرتبط