منو

آموزش زبان فرانسه برای کودکان و نوجوانان

دوره های خردسالان

کتاب های مناسب برای خردسالان از 4 تا 6 سال،  les Petits Loustics تدریس میشود که دارای محتوای صوتی و تصاویر آموزشی متعدد می باشد. پس از اتمام این دوره از زبان فرانسه، زبان آموز قادر خواهد بود با گذراندن دوره DELF Prim A1 که در دو کتاب برای سطح A1 به نام های DELF Prim A1.1  و DELF Prim A1.2 برگزار میگردد در آزمون زبان فرانسه سفارت با همین نام شرکت کرده و دیپلم رسمی زبان فرانسه کودکان را دریافت نماید. هر دو کتاب Les petits Loustics 1و Les Petits Loustics 2 در مجموع 4 ترم که هرکدام 12 جلسه دارند به زبان اموزان آموزش داده میشود. و در صورت تمایل زبان اموز میتوانند برای گذراندن دوره های DELF Prim به صورت خصوصی اقدام نمایند.

دوره های کودکان

دوره های مناسب برای کودکان 7 تا 10 سال کتاب های Alex et Zoe می باشد. هر کتاب شامل 15 درس که در دو کتاب اول طی سه ترم 12 جلسه ای تدریس میشود و در کتاب سوم، Alex et Zoe 3 در چهار ترم 12 جلسه ای تا ابتدای سطح B1 برگزار میگردد. بعد از اتمام این دوره ها زبان اموز میتواند وارد دوره های Amis 3 شود.

دوره های نوجوانان

دوره های مناسب برای نوجوانان از سن 11 تا 15 سال کتاب های Amis et compagnie  می باشد که طی چهار کتاب تا ابتدای سطح B2 برگزار میگردد. ضمناْ تمامی سطوح مورد مطالعه در کتابهای amis روی کتاب درج شده اند. بدین ترتیب، در کتاب اول و دوم برای هر کدام سه ترم و در کتاب سوم و چهارم برای هرکدام چهار ترم دوازده جلسه ای برای زبان اموزان ارائه میشود.
جدول دوره های کودک و نوجوان فرانسه
نام کتاب سطح تعداد ترم تعداد جلسات کل جلسات سقف جلسات خصوصی
بلاگ های مرتبط