منو

دوره آمادگی آزمون آلمانی

دوره آمادگی آزمون

دوره آمادگی آزمون آلمانی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داده و ﻣﺪرك ﺑﺮاي آن دوره را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.  اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﻣﻞ  A1,A2,B1,B2, C1, C2  اﻣﺘﺤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Schreiben, Sprechen, Lesen, Hören ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

دوره آمادگی آزمون آلمانی

آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪارك برای انواع مهاجرت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ آزمون B1 آلمانی و A1 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي بین المللی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾــﻦ دوره ﻫـــﺎ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑـــﺮ 14 ﺟﻠﺴـــﻪ آﻣﻮزﺷــﯽ یک ﺳـــﺎﻋﺘﻪ و نیم و 1 ﺟﻠﺴــﻪ ﺟﻤـــﻊ ﺑﻨـــﺪي همانند امتحان های بین المللی می باشد ﮐـــﻪ ﺗﻮﺳـــﻂ اﺳــﺘﺎد ﻫــﺎي ﺑــﺎ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺧﺼﻮﺻــﯽ اراﺋــﻪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ.

تعداد جلسات: 15 جلسه آموزشی، مدت زمان دوره: 5 تا8 هفته

 آزمون سطح B1 زبان آلمانی شامل دو قسمت می باشد که به شرح ذیل می باشد

بخش اول: Schriftliche در 185 دقیقه

امتحان این بخش شامل مهارت های Hören, Lesen , Schreiben (گوش کردن، خواندن و نوشتن) است.

  • Hören (گوش کردن) آزمون زبان آلمانی گوته سطح B1 (زمان 60 دقیقه)
  • Lesen (خواندن ) آزمون Goethe Zertifikat B1 (زمان 65 دقیقه)
  • Schreiben (نوشتن) آزمون Goethe Zertifikat B1 (زمان 60 دقیقه)

تعیین سطح آنلاین

بخش دوم: Mündliche در15 دقیقه

امتحان این بخش شامل مهارت صحبت کردن است.

تعداد جلسات: 12  جلسه آموزشی، مدت زمان دوره: 3 تا6 هفته

  • آزمون سطح A1 زبان آلمانی شامل دو قسمت می باشد  که به شرح ذیل می باشد :

بخش اول: Schriftliche در 65 دقیقه

امتحان این بخش نیز شامل مهارت های Hören, Lesen , Schreiben (گوش کردن، خواندن و نوشتن) است.

  • Hören (گوش کردن) آزمون زبان آلمانی گوته سطح A1 (زمان 20دقیقه)
  • Lesen (خواندن ) آزمون Goethe Zertifikat A1 (زمان 25 دقیقه)
  • Schreiben (نوشتن) آزمون Goethe Zertifikat A1 (زما ن 20دقیقه)

بخش دوم: Mündliche در15  دقیقه

امتحان این بخش شامل مهارت صحبت کردن است.

کتاب ها :

ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي پیشنهادی ﻣﺎ برای این دوره ﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ های جهانی زﺑﺎن آلمانی ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • Prüfungstraining Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1, A1
  • Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1
  • Start Deutsch A1
بلاگ های مرتبط