طول دورهدوره
۲۴ جلسهLittle pockets
۴۲ جلسهPockets1
۲۴ جلسهPockets2
۲۴ جلسهPockets3

 

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزهای و ساعات

گروهی: حداقل ۱۰ حداکثر ۱۵ نفر

نیمه گروهی: حداقل ۴ حداکثر ۸ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

طی سال تحصیلی دو جلسه

تابستان سه جلسه

طی سال تحصیلی (شنبه/دوشنبه)

(یکشنبه سه شنبه) (سه شنبه پنج شنبه)

تابستان سه جلسه در هفته زوج یا فرد

صبح بین ساعات ۸ الی ۱۲ و عصر ۱۵ الی ۱۹:۳۰