دوره فشرده مکالمه انگلیسی

دپارتمان انگلیسی

دوره فشرده مکالمه انگلیسی

دوره فشرده مکالمه انگلیسی

آشنایی با دوره

آموزشگاه زبان پردیسان جهت کمک به آندسته از افرادی که  در نظر دارند مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت نمایند دوره های مکالمه انگلیسی در سفر و دوره های فشرده مکالمه را طراحی کرده است. در این دوره از کتابهای Tune in  در سه جلد و مجموعه Pardisan Crash Course که ویژه این دوره و توسط تیم آموزشی موسسه پردیسان تهیه شده است، استفاده می شود.

در این دوره آموزشی، هدف اصلی یادگیری مکالمات روزمره در موقعیت های مختلف و تقویت listening است.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاستعداد جلسات در هفتهروزهاسانس های برگزاری
گروهی: حداقل ۶ حداکثر ۱۴ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسهزوج

فرد

جمعه

صبح ها: (۱۰:۴۵-۹) (۱۲:۴۵-۱۱)

عصرها: (۱۵:۴۵-۱۴) (۱۷:۴۵–۱۶)

(۱۹:۴۵-۱۸) (۲۱:۴۵-۲۰)

جمعه ها: صبح ۹ الی ۱۳ عصر ۱۴:۳۰ الی۱۸:۳۰

 

نکته: افرادی که هدفشان صرفا یادگیری زبان انگلیسی در حد مکالمات روزمره می باشد این دوره را انتخاب کنند.
متقاضیانی که در سطح مبتدی هستند می بایست ابتدا آمادگی شرکت در این دوره را کسب نمایند که پس از آن می توانند از سطح Elementary وارد دوره شوند.
تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان