آزمون های زبان آلمانی

دپارتمان آلمانی

آزمون های زبان آلمانی

TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache)

 آزمون(Test Deutsch als Fremdsprache)  TestDaf   دارای سه سطح (TDN3)، (TDN4) و (TDN5) بوده و با این مدرک میتوان در کلیه دانشگاههای آلمان به اخذ پذیرش تحصیلی دست یافت. میزان دانش زبان آلمانی مورد نیاز برای شرکت در این آزمون سطح B2  و ترجیحاٌ C1  می باشد.

(TestAS (Test für ausländische Studierende

آزمون ( TestAS (Test für ausländische Studierendeآزمونی است که برای تشخیص صلاحیت علمی دانشجویان خارجی که قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارند برگزار می شود و از سال ۲۰۱۰ برای اخذ پذیرش برخی از دانشگاههای آلمان الزامی شده و بطور کلی دارا بودن این مدرک امتیازی مثبت برای اخذ پذیرش تحصیلی بشمار می آید. سطح زبان آلمانی مورد نیاز برای شرکت در این آزمون B1.2  می باشد.

مشاوره و تعیین سطح رایگان