کتاب های زبان آلمانی:
 

     
                Menschen A 1.1                                   Menschen A 1.2                             
         
         
       
  Menschen A 2.1   Menschen A 2.2