کتاب های دوره فرانسه:
 

 Taxi B1                                   Taxi A2                    Taxi A1
Le Nouveau Taxi B1         Le Nouveau Taxi A2         Le Nouveau Taxi A1